Xe Bồn Trộn

XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 10M3
XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 350HP 12M3
XE TRỘN BÊ TÔNG CHENGLONG 385HP 14 M3