Xe Tải Trung

CHENGLONG H5 6X2D 260HP - THÙNG ĐÔNG LẠNH
CHENGLONG H5 6X2D 260HP - THÙNG PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
CHENGLONG H5 6X2D 260HP - THÙNG KÍN CONTAINER
CHENGLONG H5 6X2D 260HP - THÙNG MUI BẠT
CHENGLONG H5 6X2N 260HP - THÙNG MUI BẠT
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY DÀI) - THÙNG PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY DÀI) - THÙNG KÍN CONTAINER ( MỞ 3 CỬA 6 CÁNH)
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY DÀI) - THÙNG MUI BẠT
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY NGẮN) - THÙNG PALLET CHỨA CẤU KIỆN ĐIỆN TỬ
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY NGẮN) - THÙNG KÍN CONTAINER
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY NGẮN) - THÙNG LỬNG
CHENGLONG M3 4X2 200HP (6 MÁY NGẮN) - THÙNG MUI BẠT